Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WIELEN KACHELS B.V. WIJCHEN

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van der Wielen Kachels B.V. of houtkachels.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van der Wielen Kachels B.V. en de consument. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van der Wielen Kachels B.V. en de consument waarop Van der Wielen Kachels B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van der Wielen Kachels B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Van der Wielen Kachels is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt en de toepasselijke aanbetaling plaatsvindt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gebruiker houdt zich het recht voor tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.

3. Van der Wielen Kachels B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Getoonden of toegezonden afbeeldingen kunnen eventueel afwijken betreffende kleur en/of uitvoering.

4. Van der Wielen Kachels en consument komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van een aanbetaling een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra een aanbod is aanvaard als beschreven in deze algemene voorwaarden. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Aanbetaling(en) gelden uitdrukkelijk als bewijs voor de tussen Van der Wielen Kachels en consument gesloten overeenkomst.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Van der Wielen Kachels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Wielen Kachels anders aangeeft.

Artikel 4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Van der Wielen Kachels B.V.

2. Wij leveren gratis in heel Nederland en België. Verzending van de bestelde producten vindt plaats op het moment dat wij uw betaling ontvangen hebben. Levering onder rembours is ook mogelijk.

3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 5 Garantie

1. Van der Wielen Kachels B.V. levert producten met de door de producent van dat betreffende artikel gemelde garantie.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en geleverde zaken een gebrek vertonen zal Van der Wielen Kachels B.V. zich inspannen binnen 30 dagen nadat consument hem, bij voorkeur schriftelijk, het gebrek heeft gemeld, zorg te dragen voor herstel. Hierbij is Van der Wielen Kachels B.V. gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door de producent van het geleverde.

3. De koper kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- Van der Wielen Kachels B.V. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoord en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Van der Wielen Kachels B.V., de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Bij zelfinstallatie dient de consument de toestellen en onderdelen te installeren volgends de installatievoorschriften van de fabrikant welke te allen tijde bij levering toegevoegd zijn. De garantie vervalt indien consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.

5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met het geen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Van der Wielen Kachels B.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1.Van der Wielen Kachels B.V. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren direct aan Van der Wielen Kachels te worden gemeld.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Van der Wielen Kachels met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Van der Wielen Kachels gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Wielen Kachels en op de wijze zoals door Van der Wielen Kachels aangegeven.

5. Bestelde producten kunnen enkel in de originele ongeopende verpakking binnen 14 werkdagen dagen retour worden gezonden. Dit moet van te voren schriftelijk aan Van der Wielen kachels overlegd worden. De eventuele verzendkosten zijn voor de consument.(wettelijk)

Artikel 8 Betaling

1. De koopprijs, de eventueel verschuldigde belasting(en) alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden verschuldigde bedragen, moeten bij voorkeur met IDEAL, rembours of bankoverschrijving (vooraf).

2. De betaling kan geschieden door betaling op het door Van der Wielen Kachels aangewezen rekeningnummer of contant bij aflevering/afhalen van de goederen.

Artikel 9 Specifieke risico’s

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

2. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen. Schade aan goederen van de consument, opgenomen in het kader van aanneming van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

3. Gevolgschade na het boren van gaten in de betonvloeren en/of wanden kunnen nooit op ons verhaald worden. Alle boorwerkzaamheden zijn voor eigen risico opdrachtgever.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1.Van der Wielen Kachels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Indien de door Van der Wielen Kachels geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Van der Wielen Kachels jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Van der Wielen Kachels beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Van der Wielen Kachels niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van der Wielen Kachels of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Van der Wielen Kachels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, het arrondisement Arnhem. Niettemin heeft Van der Wielen Kachels het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Van der Wielen Kachels en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Artikel 14 bedenktijd/herropoepingsrecht

1.Koopt u een product via onze website geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product hebt ontvangen.

2.Als u een product wil terugsturen,  kunt ook een brief of e-mail schrijven, waarin u aangeeft van de koop af te zien.

3. Als u een product terugstuurt wordt. Dan zijn de de kosten van retourzending/ophalen altijd voor rekening consument. 


Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Nijmegen.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.